What is it that we do?

We conceptualize.
We collaborate.
We create.

services

services

CORPORATE

COMMUNICATION

BRAND

COMMUNICATION

EXPERIENCE

CREATION

BUSINESS

CONSULTING

We turn ideas into strategies

we know

we know

BUSINESS

BUSINESS

CULTURE

CULTURE

EU AFFAIRS

EU AFFAIRS

ENERGY

ENERGY

FINANCE

FINANCE

F & B

F & B

HEALTHCARE

HEALTHCARE

INNOVATION

INNOVATION

PUBLIC

AFFAIRS

PUBLIC

AFFAIRS

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

We employ design thinking
and innovation in everything
that we do

We subtract noise & add value

0
years
0
clients
0 +
projects
0
countries
0 k+
cups of coffee

Βοηθός Λογιστή

Η MSCOMM  είναι μια δυναμική εταιρεία ολικής επικοινωνίας με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ομάδα μας αλλάζει και αυξάνεται. Ψάχνουμε για ταλέντο, κίνητρο και θετική ενέργεια. Είσαι εσύ αυτός/-ή που ψάχνουμε;

Current opening:  ACCOUNTING ASSISTANT /  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ως Βοηθός Λογιστή, θα συνεργάζεσαι στενά με τον Finance & Accounting Manager της εταιρίας για να συνεισφέρετε στις οικονομικές λειτουργίες του οργανισμού. Ο ρόλος περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης στις οικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των: καταχώρηση τιμολογίων, συμφωνία λογαριασμών, διατήρηση αρχείων και υποστήριξη σε budgeting & κοστολογήσεις. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, οι οργανωτικές δεξιότητες και οι ισχυρές λογιστικές γνώσεις είναι σημαντικές για αυτόν τον ρόλο. Η αποτελεσματική επικοινωνία και η ομαλή συνεργασία με τα μέλη της ομάδας μας, αλλά εξωτερικούς συνεργάτες, είναι επίσης απαραίτητα.

Main responsibilities include

 • Καταχώρηση παραστατικών
 • Ενημέρωση & έλεγχος λογαριασμών Γ/Λ ( τράπεζες, κάρτες, χορηγήσεις, άρθρα μισθοδοσίας, αποσβέσεις, πάγια, άλλες εγγραφές)
 • Συμφωνία υπολοίπων λογαριασμών πελατών – προμηθευτών & τήρηση χαρτοφυλακίου
 • Τιμολόγηση βάσει της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες για τον συντονισμό του λογιστηρίου
 • Επικοινωνία με τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών ή άλλων ζητημάτων
 • Πιστωτικός έλεγχος και δημιουργία cash flow της εταιρίας
 • Παρακολούθηση έργων για τον προκαθορισμό του ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ενδοκοινοτικών δηλώσεων κλπ.,
 • Ενημέρωση / παρακολούθηση / συμφωνία οικονομικών στοιχείων με αυτλα της εφαρμογής mydata
 • Υποβολή αιτήσεων της επιχείρησης σε Γεμή, Δ.Ο.Υ, gov.gr κλπ.
 • Δημιουργία / τήρηση και συμφωνία εξωλογιστικών συμφωνιών / αρχείων
 • Αρχειοθέτηση (ψηφιακό και φυσικό αρχείο)
 • Τυχόν εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, εφορία κλπ.)
 • Εκτέλεση πληρωμών

 

The successful Candidate

 • Απόφοιτος Οικονομικών, Λογιστικής ή άλλου σχετικού τίτλου σπουδών
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο Λογιστήριο με διπλογραφικά βιβλία, 1 έως 3 έτη
 • Πολύ καλός χειρισμός Microsoft Office. Γνώση προγράμματος λογιστικής θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων σε συνθήκες πίεσης με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια τηρώντας τις εκάστοτε προθεσμίες
 • Συνέπεια, αίσθημα εχεμύθειας & διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων, δυναμισμός, ομαδικότητα, διάθεση για γνώση, υπευθυνότητα και πρακτικό πνεύμα.

 

Benefits

 • Ανταγωνιστική αμοιβή, benefits, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτική ασφάλισης υγείας, πρόγραμμα μπόνους, μηνιαία vouchers
 • Συνεχής κατάρτιση σε hard & soft skills, υποστήριξη στην επαγγελματική σας διαδρομή και εξέλιξη, εταιρική κουλτούρα που προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη
 • Διαχείριση διεθνούς πελατολογίου

 

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα & μια συνοδευτική επιστολή στο [email protected].

Δεχόμαστε αιτήσεις έως: 23:59 / 15ης Ιουνίου 2023 και θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις.

Accounting Assistant

MSCOMM is a fast-paced, full-service agency. Our team is changing & growing. We are looking for talent, drive and positive energy. Is it you?

Current opening:  ACCOUNTING ASSISTANT /  ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

As an Accounting Assistant, you will be working closely with the Finance & Accounting Manager to contribute to the organization’s financial operations. The role involves providing support in financial tasks, including processing invoices, reconciling accounts, maintaining records, and assisting in budgeting. Attention to detail, organizational skills, and solid accounting knowledge are important for success in this role. Effective communication and collaboration with team members and stakeholders is also essential.

Main responsibilities include

 • Documents entries
 • Updating and verifying general ledger accounts (banks, cards, grants, payroll items, depreciations, fixed assets, other entries)
 • Balancing customer and supplier account balances and portfolio management
 • Invoicing based on the company’s invoicing policy
 • Communication with external collaborators to coordinate accounting issues
 • Communication with banks for issuing letters of guaranty or other issues
 • Credit checks and cash flow management for the company
 • Monitoring projects for VAT determination, withholding taxes, intrastat declarations, etc.
 • Updating/monitoring/agreeing financial data with the myDATA application
 • Submitting applications to Gemh, Tax Office, gov.gr, etc.
 • Creation/maintenance and agreement of non-accounting agreements/files
 • Archiving (digital and physical filing)
 • External tasks (banks, tax authorities, etc.)
 • Payments

The successful Candidate

 • Graduate in Economics, Accounting, or a related field
 • 1 to 3 years of experience in a structured accounting department with double-entry bookkeeping
 • Excellent proficiency in Microsoft Office. Knowledge of accounting software will be appreciated.
 • Excellent knowledge and use of Greek and English languages (written and spoken)
 • Ability to manage multiple tasks under pressure with accuracy and attention to detail, while meeting deadlines
 • Consistency, sense of confidentiality and handling sensitive data, dynamism, teamwork, eagerness for knowledge, responsibility, and practical mindset.

Benefits

 • Competitive salary and benefits, including private health insurance, bonus scheme, monthly vouchers
 • Continuous hard and soft skills training, mentorship to help you manage your path and develop professionally, company culture that offers a huge learning experience and enhances personal growth
 • Build on international clients’ portfolio

Το join our team, send a cover letter and CV to [email protected]

Closing date for applications is 23.59 on the 15th of June 2023 with interviews to follow.

Senior Account Executive

MSCOMM is a fast-paced, full-service agency. Our team is changing & growing. We are looking for talent, drive and positive energy. Is it you?

Your role

As a Senior Account Executive, you will be working closely with the Account Manager and other team members, to contribute to the successful delivery of clients’ PR projects. Adding-value services are our main goal, and you will help us ensure we have a happy portfolio by understanding and anticipating clients’ needs, thinking out of the box to design innovative ideas and demonstrating MSCOMM values. Being curious for new things and eager to grow professionally are vital aspects of this role.

Main responsibilities include

 • Act as a point of contact for a portfolio of existing Clients, handle day-to-day account support, ensure collaborating with colleagues to deliver excellent client work
 • Brainstorm fresh ideas for PR campaigns and assist with strategy, planning and implementation of PR & comms actions
 • Report regularly on several issues according to account’s needs, from composing contact reports and monitoring media clippings to updating media lists and mapping the relevant stakeholders
 • Draft creative / media / social media briefs, according to the accounts’ needs
 • Contribute to content producing, including press releases, statements, media pieces, presentations, and business proposals
 • Participate in tenders and new business perspectives
 • Attend client and internal meetings on a regular basis, and support and participate in client and agency events, in Athens and elsewhere in Greece or abroad

The successful Candidate

MustHave

 • Minimum 2 year experience in rel. position in the Advertising / PR / Communication field
 • Bachelor’s degree in communications / journalism / media / business or related field
 • Ability to work as part of a team and in a fast-paced environment and adapt to changing requests across a variety of projects
 • Creativity and passion, positive attitude, dynamic and hands-on approach

Excellent oral and written communication skills, in both Greek and English, proficiency in the Microsoft Office suite (Outlook, Word, Excel and PowerPoint), and digital competence, are considered a prerequisite.

Good2have

 • Professional knowledge of a second foreign language will be considered an asset
 • Grasp of current political & economical environment and business stakeholders
 • Interest & savviness in innovation issues & EU Affairs

Benefits

 • Competitive salary and benefits, including private health insurance, bonus scheme, monthly vouchers
 • Traveling opportunities
 • Continuous hard and soft skills training, mentorship to help you manage your path and develop professionally, company culture that offers a huge learning experience and enhances personal growth
 • Build on international clients’ portfolio

Company info

MSCOMM is a fast-paced, full-service agency, which provides strategic driven solutions and sophisticated execution of targeted communication activations that yield multiplier value and long-term impact for our clients.

Check out here who we are & what we do: https://mscommgroup.com/

Το join our team, send a cover letter and CV to [email protected]

Closing date for applications is 23.59 on the 15th of May 2023 with interviews to follow.

Corporate Events Sr. Manager

MSCOMM Athens, Attiki, Greece (On-site)

We are looking for a Senior Account Manager with a 4-6 year experience to join our Events team with experience and understanding of Corporate Coms & Corporate Events. You will work on existing and new Events, for MSCOMM and our Clients, ensuring the efficient and successful flow of delivery.

A good fit for our team is someone who is passionate, reliable, and a good communicator, with both verbal and written skills. Someone who understands Event Design & Management and alongside the rest of our team will develop concepts, experiences and deliverables that meet set KPIs and objectives.

What you will do

 • End to end project management of corporate events (Conferences, Exhibits, Networking, B2B, Media, Internal, EU etc., physical/hybrid/online), oversee smooth execution of Action Plan, with clear milestones and KPIs
 • Contribute in the development of concept & agenda, identification of target audiences, speakers, timelines, external collaborators / suppliers etc.
 • Manage event operations (indicatively: venues, hospitality, speakers, audiences, f&b, audiovisual, set up, contact lists, invitations, event execution and post event activities); coordination of third parties
 • Coordination with internal teams for Social Media & PR planning
 • Development of budget

What you need to bring

 • 4-6 year experience in rel. position & a proven track record of successfully managing and delivering a variety of events (such as Conferences, Corporate events, Exhibits, Media events etc.) in a fast-pace environment
 • Commercial awareness, experience of managing a budget for an event, and the ability to identify opportunities and work with stakeholders at all levels.
 • Knowledge of current technologies and best practices appropriate to face-to-face, virtual and hybrid event management
 • Excellent oral and written communication skills, in both Greek and English, proficiency in the Microsoft Office suite (Outlook, Word, Excel and PowerPoint), and digital savviness, are considered a prerequisite
 • A Bachelor’s degree in a related field (Communications, Marketing, Business, etc
 • Strong project management skills and excellent organizational and writing skills, ownership, understanding and perception, team spirit, creativity, drive, self-starter, positive attitude, proactive and hands on approach.

Benefits

 • Attractive remuneration with additional benefits
 • Work with a creative and innovative team, interact with highly committed and experienced professionals, a company culture that offers a huge learning experience and room for personal growth
 • Build on Clients’ portfolio
 • Personal and professional development skills

Is this YOU?

If this is what you are looking for, please send your CV to IN[email protected] indicating the position you are applying for.

Account Director

MSCOMM Athens, Attiki, Greece (On-site)

We are looking for an Account Director with a 5+ year experience to join our Account Management team.

If you have the experience, then you know what the job at an agency entails. We need someone who understands and practices a holistic view of communication practices, ensures accounts’ efficiency & profitability by following up on projects’ evolution, balances team hours and budget, while optimizing the quality of the offered services. A good fit for our team is someone who is passionate, reliable, and a good communicator, with both verbal and written skills. You should be a team leader, curious about things new, loving what you do, comfortable representing yourself, your team, your ideas and your brand.

What you will do:

 • Act as an Account Director for agency Accounts, build and maintain positive and trust-based relations with the portfolio of the agency’s clients, manage clients’ comms issues, both on a proactive and reactive basis. Understand the client’s needs and expectations and ensure they are met, while as a Director your role entails growing existing accounts and finding new opportunities
 • Research and suggest innovative practices of reaching clients’ business goals, proactively manage issues, plan and approve strategies, stay aware of the client’s competition, evaluate, and share with client performance and actions
 • Well manage internal teams and external resources (influencers, media, suppliers etc.) to deliver high quality service, understand media and maintain ongoing media and stakeholders mapping, establish and enhance relations with key stakeholders
 • Draft content (like: statements, native content, press releases, memos, proposals) that assist the workflow and deliverables,
 • Lead and/or participate in tenders and new business perspectives,
 • Liaise with company teams to contribute to smooth and timely operations, support the company’s initiatives & endorse company culture.

What you need to bring:

 • 5+ year experience in rel. position in the Corporate PR field, with specific experience in Corporate & Institutional Communication & Public Affairs area
 • Bachelor’s degree in communications / journalism / media / business or related field
 • Excellent oral and written communication skills, in both Greek and English, proficiency in the Microsoft Office suite (Outlook, Word, Excel and PowerPoint), and digital savviness, are considered a prerequisite
 • Ability to work well as part of a team, prioritize and accurately record/report task status,
 • Strong project management skills and excellent organizational and writing skills,
 • Understanding and perception, drive for professional growth, ability to work in a fast-paced environment,
 • Creativity and passion for going the extra mile, positive attitude, dynamic and hands on approach.

Add-ons: Preferred experiences and skills include:

 • Professional knowledge of a second foreign language will be considered an asset
 • Digital savviness, knowledge of online marketing tools and technology
 • Grasp of current political & economical environment and business stakeholders
 • Interest & savviness in innovation issues & EU Affairs
 • Knowledge of EU and national Tenders processes

Benefits

 • Attractive remuneration with additional benefits
 • Work with a creative and innovative team, interact with highly committed and experienced professionals, a company culture that offers a huge learning experience and room for personal growth
 • Build on international Clients’ portfolio
 • Personal and professional growth opportunities

Is this YOU?

If this is what you are looking for, please send your CV to IN[email protected] indicating the position you are applying for.